Board Of Directors (Nagina Cotton Mills Ltd)

  1. Mr. Shahzada Ellahi Shaikh

  2. Mr. Shaukat Ellahi Shaikh

  3. Mr. Shafqat Ellahi Shaikh

  4. Mr. Raza Ellahi Shaikh

  5. Mr. Haroon Ellahi Shaikh

  6. Mr. Amin Ellahi Shaikh

  7. Mr. Shafiq ur Rehman

  8. Mr. Tajammal Husain Bokharee

  9. Ms. Tosheeba Sarwar

  10. Mr. Hasan Ahmad